Norrbotten

Norrbotten

Projekt Folkverkstan (2020-2022)

In english

Projekt Folkverkstan – utvecklar koncept för mötesplatser om lagning, reparation och hållbar konsumtion

Följ Projekt Folkverkstan på Facebook och Instagram!

I början av februari 2020 startade Projekt Folkverkstan. I korthet handlar det om utveckling av koncept för mötesplatser om lagning, reparation och hållbar konsumtion. Längre ner på sidan kan du läsa projektbeskrivningen i ett utdrag från EU-fonden Interreg Nords beslut om bifall för projektet. Under 2018-2019 föregicks projektet av en förstudie som du kan läsa om här.

Projektet drivs av Föreningen Norden Norrbotten tillsammans med Pohjola-Norden och bygger på samarbete med kommunerna Boden, Haparanda, Luleå och Uleåborg samt folkbildningsorganisationerna Studiefrämjandet Norrbotten och Oulu Opisto.
Folkverkstan finansieras av  EU-fonden Interreg NordRegion Norrbotten,  Lapin Liitto, Nordkalottrådet, Uleåborgs stad, Luleå kommun, Pohjola-Norden, Bodens kommun och Haparanda stad.

Obs! Kontaktuppgifter till projektledningen hittar du längst ner på sidan.

Utdrag ur Interreg Nords beslut om Folkverkstan

Projektperiod

1 februari 2020 – 30 september 2022.

Motivering

Projektet Folkverkstan ligger helt i linje med Interreg Nord-programmets insatsområde Kultur och miljö. Projektet förväntas i hög grad bidra till att uppnå en ökad medvetenhet om cirkulär ekonomi hos såväl offentlig sektor som invånare i Interreg Nord-området. Folkverkstan-konceptet som tas fram i projektet bedöms kunna tillämpas av ett flertal olika aktörer efter projekttiden.

Sammanfattning – Projektets huvudsakliga mål

Huvudmålet är att utveckla en plattform som ökar möjligheten till cirkulärt konsumtionsbeteende samt bygga ett koncept där allmänheten kan reparera och laga enkla vardagsföremål. Projektet har följande tre delmål:

 • Utveckling av ett praktiskt Verkstadskoncept med möjligheter för att laga och reparera.
 • Utveckling av teoretiskt Folkbildningskoncept (utbildning) kring hållbar konsumtion, återbruk och lagning.
 • En testbädd i olika miljöer för genomförande av pilotleveranser (workshops och föreläsningar) för validering av både Verkstad och Folkbildning.

Förväntat resultat

 • Offentlig sektor har fått en ökad medvetenhet om hur de kan arbeta med cirkulär ekonomi.
 • Offentlig sektor har fått ett validerat koncept för hur de kan arbeta förebyggande med att minska ner avfallet och arbeta med Agenda 2030 målområde 12 hållbar konsumtion och produktion.
 • Vi har stärkt samverkan inom Nordkalottområdet för att lösa vår tids samhällsutmaningar tillsammans och via varandras kunskaper och erfarenheter
 • Kunskapen hos allmänheten har ökat kring hur vi kan använda våra resurser mer effektivt genom att själva reparera och laga våra vardagsföremål och hur vårt nuvarande konsumtionsmönster bidrar till klimatförstöring.
 • Fler invånare använder sina resurser under längre tid och mer effektivt.
 • Fler invånare använder sin konsumentmakt och ifrågasätter om produkterna går att reparera och laga vid inköp av ny produkt.
 • Vi har byggt partnerskap mellan civilsamhället, näringsliv, offentlig sektor och forskning för att arbeta med målområde 12 inom Agenda 2030.
 • Projektet har bidragit till att identifiera vilka hantverkskompetenser som kommer att behövas vid klimatomställningen.

Projektbeskrivning

Miljö och klimat är viktiga framtidsfrågor inte minst för ungdomar och återbrukstrenden är tydlig även bland allmänheten.
Offentlig sektor som projektets målgrupp har ett stort ansvar för arbetet med FN:s agenda. Projektidéns utgår bl.a. från FN:s gemensamma mål 12, om hållbar konsumtion, i resolutionen Agenda 2030. Målet är att reparationsverkstäderna (Folkverkstan) ska vara på för hushållen lättillgängliga platser. Här ska finnas tillgång till verktyg och kunskapsstöd som hjälper alla som vill laga sina prylar istället för att slänga dem. Genom att använda både traditionell och ny hantverkskompetens ökar möjligheten till återanvändning.

Projektresultatet innehåller en modell för en samhällstjänst som ökar medvetenhet om hur målgruppen kan utveckla hållbar konsumtion. Projektet har dessutom stärkt samverkan inom Nordkalottområdet för att lösa vår tids samhällsutmaningar tillsammans. Kunskapen hos allmänheten har ökat kring hur vi kan använda våra resurser mer effektivt och hur vårt nuvarande konsumtionsmönster bidrar till klimatförstöring. Projektet bygger pilotcase av samhällsentreprenörskap – dvs partnerskap mellan civilsamhället, näringsliv, offentlig sektor och forskning. Projektet har även bidragit till att identifiera vilka hantverkskompetenser som kommer att behövs vid klimatomställningen, som en utgångspunkt för bl.a. näringslivsutveckling.

Kontakt

Vill du veta mer om projektet Folkverkstan? Hör av dig till oss!

Jan Kemi
Projektledare
Föreningen Norden Norrbotten
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0)72 201 97 99

Pia Jägstrand
Delprojektledare, Sverige
Föreningen Norden Norrbotten
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0)72 206 63 38

Asko Pietarila
Delprojektledare, Finland
Pohjola-Norden
E-post: [email protected]
Mobil: +358 (0)50 549 64 44

Henrik Skarevik
Projektkoordinator, Finland
Pohjola-Norden
E-post: [email protected]
Mobil: +358 (0)44 733 57 77